SIFAT MA'NAWIYAH BAGI ALLAH SWT (NATURE OF MA'NAWIYAH FOR ALLAH SWT)

و يجب في حقه تعالى كونه قادرا وضده كونه عاجزا . والدليل على ذلك دليل القدرة .

Dan wajib didalam hak Allah ta’ala sifat kaunuhu qodiron  (keberadaanNya sebagai Dzat yang kuasa). Dan perlawanannya adalah sifat kaunuhu ‘ajizan (keberadaanNya sebagai Dzat yang lemah). Dalil atas wajibnya sifat kaunuhu Qodiron adalah dalil sifat qudrat.

Dan wajib pada hak Allah taala sifat kaunuhu qodiron (wujudnya sebagai Dzat Yang Maha Esa). Dan penentangan itu ialah sifat kaunuhu 'ajizan (KewujudanNya sebagai Dzat yang lemah). Dalil tentang kewajipan sifat Kaunuhu Qodiron adalah dalil tentang sifat qudrat.

And it is obligatory in the rights of Allah ta'ala the nature of kaunuhu qodiron (His existence as a powerful Essence). And the resistance is the nature of kaunuhu 'ajizan (His existence as a weak Essence). The proof for the obligatory nature of Kaunuhu Qodiron is the proposition of qudrat nature.

 و يجب في حقه تعالى كونه مريدا وضده كونه كارها . والدليل على ذلك دليل الارادة .

Dan wajib didalam hak Allah ta’ala sifat kaunuhu muridan  (keberadaanNya sebagai Dzat yang berkehendak). Dan perlawanannya adalah sifat kaunuhu karihan (keberadaanNya sebagai Dzat yang terpaksa). Dalil atas wajibnya sifat kaunuhu Muridan  adalah dalil sifat Irodat.

Dan wajib didalam hak Allah ta’ala sifat kaunuhu muridan  (keberadaanNya sebagai Dzat yang berkehendak). Dan perlawanannya adalah sifat kaunuhu karihan (keberadaanNya sebagai Dzat yang terpaksa). Dalil atas wajibnya sifat kaunuhu Muridan  adalah dalil sifat Irodat.

And it is obligatory in the rights of Allah ta'ala the nature of you to be a disciple (His existence as a Willing Essence). And the resistance is the nature of kaunuhu karihan (His existence as a forced Essence). The proof for the obligatory nature of the Kaunuhu Disciple is the argument for the character of Irodat.

 و يجب في حقه تعالى كونه عالما وضده كونه جاهلا . والدليل على ذلك دليل العلم .

Dan wajib didalam hak Allah ta’ala sifat kaunuhu ‘aliman  (keberadaanNya sebagai Dzat yang mengetahui ). Dan perlawanannya adalah sifat kaunuhu ‘jahilan (keberadaanNya sebagai Dzat yang bodoh). Dalil atas wajibnya sifat kaunuhu ‘aliman  adalah dalil sifat ilmu.

Dan wajib pada hak Allah ta'ala sifat kaunuhu 'aliman (kewujudanNya sebagai Yang Maha Mengetahui). Dan penentangan itu adalah sifat kejahilan kaunuhu (Kewujudan-Nya sebagai Dzat yang bodoh). Dalil sifat wajib Kaunuhu 'aliman adalah dalil sifat ilmu.

And it is obligatory in the rights of Allah ta'ala the nature of kaunuhu 'aliman (His existence as the One who knows). And the resistance is the nature of kaunuhu 'ignorance (His existence as a stupid Essence). The proof for the obligatory nature of Kaunuhu 'aliman is the proof of the nature of knowledge.

و يجب في حقه تعالى كونه حيا وضده كونه ميتا . والدليل على ذلك دليل الحياة .

Dan wajib didalam hak Allah ta’ala sifat kaunuhu hayyan  (keberadaanNya sebagai Dzat yang hidup). Dan perlawanannya adalah sifat kaunuhu ‘mayyitan (keberadaanNya sebagai Dzat yang mati). Dalil atas wajibnya sifat kaunuhu hayyan  adalah dalil sifat hayat.

Dan wajib pada hak Allah taala sifat kaunuhu hayyan (WujudNya sebagai Zat yang hidup). Dan penentangannya adalah sifat kaunuhu 'mayyitan (Kewujudan-Nya sebagai Dzat yang mati). Dalil sifat wajib Kaunuhu Hayyan ialah dalil hakikat kehidupan.

And it is obligatory in the rights of Allah ta'ala the nature of kaunuhu hayyan (His existence as a living Essence). And the resistance is the nature of kaunuhu 'mayyitan (His existence as a dead Essence). The proof for the obligatory nature of Kaunuhu Hayyan is the argument for the nature of life.

و يجب في حقه تعالى كونه سميعا بصيرا وضدهما كونه اصم وكونه اعمى . والدليل على ذلك دليل السمع ودليل البصر.

Dan wajib didalam hak Allah ta’ala sifat kaunuhu sami’an   (keberadaanNya sebagai Dzat yang mendengar) dan kaunuhu bashiron   (keberadaanNya sebagai Dzat yang melihat ) . Dan perlawanannya adalah sifat kaunuhu ‘ashomma (keberadaanNya sebagai Dzat yang tuli) dan sifat kaunuhu a’ma (keberadaanNya sebagai Dzat yang buta)  . Dalil atas wajibnya sifat kaunuhu samian  dan kaunuhu bashiron  adalah dalil sifat sama’ dan dalil sifat bashor.

Dan wajib pada hak Allah ta'ala sifat kaunuhu sami'an (KewujudanNya sebagai Yang Maha Mendengar) dan Kaunuhu bashiron (KewujudanNya sebagai Yang Melihat). Dan pertentangannya ialah sifat kaunuhu 'ashomma (KewujudanNya sebagai Dzat yang tuli) dan sifat kaunuhu a'ma (KewujudanNya sebagai Dzat yang buta). Dalil sifat wajib Kaunuhu Samian dan Kaunuhu Bashor ialah dalil yang sama sifat dan dalil watak Bashor.

And it is obligatory in the rights of Allah ta'ala the nature of kaunuhu sami'an (His existence as the One who hears) and Kaunuhu bashiron (His existence as the One who sees). And the opposition is the nature of kaunuhu 'ashomma (His existence as a deaf Essence) and the nature of kaunuhu a'ma (His existence as a blind Essence). The argument for the obligatory nature of Kaunuhu Samian and Kaunuhu Bashor is the proposition of the same nature and the argument of Bashor's character.

و يجب في حقه تعالى كونه متكلما وضده كونه ابكم . والدليل على ذلك دليل الكلام .

Dan wajib didalam hak Allah ta’ala sifat kaunuhu mutakaliman  (keberadaanNya sebagai Dzat yang berbicara). Dan perlawanannya adalah sifat kaunuhu abkama (keberadaanNya sebagai Dzat yang bisu). Dalil atas wajibnya sifat kaunuhu mutakaliman  adalah dalil sifat kalam.

Dan wajib pada hak Allah taala sifat kaunuhu mutakaliman (wujudNya sebagai Yang Berkata). Dan penentangannya ialah sifat kaunuhu abkama (KewujudanNya sebagai Dzat yang bisu). Dalil wajibnya kaunuhu mutakaliman ialah dalil sifat kalam.

And it is obligatory in the rights of Allah ta'ala the nature of kaunuhu mutakaliman (His existence as the One who speaks). And the resistance is the nature of kaunuhu abkama (His existence as a mute Essence). The proof for
the obligatory nature of kaunuhu mutakaliman is the proof of the nature of kalam.