SIFAT MA'NAWIYAH BAGI ALLAH SWT (NATURE OF MA'NAWIYAH FOR ALLAH SWT)

و يجب في حقه تعالى كونه قادرا وضده كونه عاجزا . والدليل على ذلك دليل القدرة .

Dan wajib didalam hak Allah ta’ala sifat kaunuhu qodiron  (keberadaanNya sebagai Dzat yang kuasa). Dan perlawanannya adalah sifat kaunuhu ‘ajizan (keberadaanNya sebagai Dzat yang lemah). Dalil atas wajibnya sifat kaunuhu Qodiron adalah dalil sifat qudrat.

Dan wajib pada hak Allah taala sifat kaunuhu qodiron (wujudnya sebagai Dzat Yang Maha Esa). Dan penentangan itu ialah sifat kaunuhu 'ajizan (KewujudanNya sebagai Dzat yang lemah). Dalil tentang kewajipan sifat Kaunuhu Qodiron adalah dalil tentang sifat qudrat.

And it is obligatory in the rights of Allah ta'ala the nature of kaunuhu qodiron (His existence as a powerful Essence). And the resistance is the nature of kaunuhu 'ajizan (His existence as a weak Essence). The proof for the obligatory nature of Kaunuhu Qodiron is the proposition of qudrat nature.

 و يجب في حقه تعالى كونه مريدا وضده كونه كارها . والدليل على ذلك دليل الارادة .

Dan wajib didalam hak Allah ta’ala sifat kaunuhu muridan  (keberadaanNya sebagai Dzat yang berkehendak). Dan perlawanannya adalah sifat kaunuhu karihan (keberadaanNya sebagai Dzat yang terpaksa). Dalil atas wajibnya sifat kaunuhu Muridan  adalah dalil sifat Irodat.

Dan wajib didalam hak Allah ta’ala sifat kaunuhu muridan  (keberadaanNya sebagai Dzat yang berkehendak). Dan perlawanannya adalah sifat kaunuhu karihan (keberadaanNya sebagai Dzat yang terpaksa). Dalil atas wajibnya sifat kaunuhu Muridan  adalah dalil sifat Irodat.

And it is obligatory in the rights of Allah ta'ala the nature of you to be a disciple (His existence as a Willing Essence). And the resistance is the nature of kaunuhu karihan (His existence as a forced Essence). The proof for the obligatory nature of the Kaunuhu Disciple is the argument for the character of Irodat.

 و يجب في حقه تعالى كونه عالما وضده كونه جاهلا . والدليل على ذلك دليل العلم .

Dan wajib didalam hak Allah ta’ala sifat kaunuhu ‘aliman  (keberadaanNya sebagai Dzat yang mengetahui ). Dan perlawanannya adalah sifat kaunuhu ‘jahilan (keberadaanNya sebagai Dzat yang bodoh). Dalil atas wajibnya sifat kaunuhu ‘aliman  adalah dalil sifat ilmu.

Dan wajib pada hak Allah ta'ala sifat kaunuhu 'aliman (kewujudanNya sebagai Yang Maha Mengetahui). Dan penentangan itu adalah sifat kejahilan kaunuhu (Kewujudan-Nya sebagai Dzat yang bodoh). Dalil sifat wajib Kaunuhu 'aliman adalah dalil sifat ilmu.

And it is obligatory in the rights of Allah ta'ala the nature of kaunuhu 'aliman (His existence as the One who knows). And the resistance is the nature of kaunuhu 'ignorance (His existence as a stupid Essence). The proof for the obligatory nature of Kaunuhu 'aliman is the proof of the nature of knowledge.

و يجب في حقه تعالى كونه حيا وضده كونه ميتا . والدليل على ذلك دليل الحياة .

Dan wajib didalam hak Allah ta’ala sifat kaunuhu hayyan  (keberadaanNya sebagai Dzat yang hidup). Dan perlawanannya adalah sifat kaunuhu ‘mayyitan (keberadaanNya sebagai Dzat yang mati). Dalil atas wajibnya sifat kaunuhu hayyan  adalah dalil sifat hayat.

Dan wajib pada hak Allah taala sifat kaunuhu hayyan (WujudNya sebagai Zat yang hidup). Dan penentangannya adalah sifat kaunuhu 'mayyitan (Kewujudan-Nya sebagai Dzat yang mati). Dalil sifat wajib Kaunuhu Hayyan ialah dalil hakikat kehidupan.

And it is obligatory in the rights of Allah ta'ala the nature of kaunuhu hayyan (His existence as a living Essence). And the resistance is the nature of kaunuhu 'mayyitan (His existence as a dead Essence). The proof for the obligatory nature of Kaunuhu Hayyan is the argument for the nature of life.

و يجب في حقه تعالى كونه سميعا بصيرا وضدهما كونه اصم وكونه اعمى . والدليل على ذلك دليل السمع ودليل البصر.

Dan wajib didalam hak Allah ta’ala sifat kaunuhu sami’an   (keberadaanNya sebagai Dzat yang mendengar) dan kaunuhu bashiron   (keberadaanNya sebagai Dzat yang melihat ) . Dan perlawanannya adalah sifat kaunuhu ‘ashomma (keberadaanNya sebagai Dzat yang tuli) dan sifat kaunuhu a’ma (keberadaanNya sebagai Dzat yang buta)  . Dalil atas wajibnya sifat kaunuhu samian  dan kaunuhu bashiron  adalah dalil sifat sama’ dan dalil sifat bashor.

Dan wajib pada hak Allah ta'ala sifat kaunuhu sami'an (KewujudanNya sebagai Yang Maha Mendengar) dan Kaunuhu bashiron (KewujudanNya sebagai Yang Melihat). Dan pertentangannya ialah sifat kaunuhu 'ashomma (KewujudanNya sebagai Dzat yang tuli) dan sifat kaunuhu a'ma (KewujudanNya sebagai Dzat yang buta). Dalil sifat wajib Kaunuhu Samian dan Kaunuhu Bashor ialah dalil yang sama sifat dan dalil watak Bashor.

And it is obligatory in the rights of Allah ta'ala the nature of kaunuhu sami'an (His existence as the One who hears) and Kaunuhu bashiron (His existence as the One who sees). And the opposition is the nature of kaunuhu 'ashomma (His existence as a deaf Essence) and the nature of kaunuhu a'ma (His existence as a blind Essence). The argument for the obligatory nature of Kaunuhu Samian and Kaunuhu Bashor is the proposition of the same nature and the argument of Bashor's character.

و يجب في حقه تعالى كونه متكلما وضده كونه ابكم . والدليل على ذلك دليل الكلام .

Dan wajib didalam hak Allah ta’ala sifat kaunuhu mutakaliman  (keberadaanNya sebagai Dzat yang berbicara). Dan perlawanannya adalah sifat kaunuhu abkama (keberadaanNya sebagai Dzat yang bisu). Dalil atas wajibnya sifat kaunuhu mutakaliman  adalah dalil sifat kalam.

Dan wajib pada hak Allah taala sifat kaunuhu mutakaliman (wujudNya sebagai Yang Berkata). Dan penentangannya ialah sifat kaunuhu abkama (KewujudanNya sebagai Dzat yang bisu). Dalil wajibnya kaunuhu mutakaliman ialah dalil sifat kalam.

And it is obligatory in the rights of Allah ta'ala the nature of kaunuhu mutakaliman (His existence as the One who speaks). And the resistance is the nature of kaunuhu abkama (His existence as a mute Essence). The proof for
the obligatory nature of kaunuhu mutakaliman is the proof of the nature of kalam.


TIJAN (SIFAT JAIZ BAGI ALLAH SWT.)(NATURE OF JAIZ FOR ALLAH SWT.)

والجائز في حقه تعالى فعل كل ممكن او تركه. والدليل على ذلك انه لو وجب عليه سبحانه وتعالىوو

فعل شيئ او تركه لصار الجائز واجبا او مستحيلا وهو محال. 

Dan sifat jaiz ( wenang ) didalam hak Allah ta’ala yaitu sifat fi’lu kulli mumkinin aw tarkuhu ( mengerjakan perkara yang mungkin atau meninggalkannya ). Dalil atas jaiznya sifat fi’lu kulli mumkinin aw tarkuhu  yaitu kalau saja Allah wajib mengerjakan perkara yang mungkin atau wajib meninggalkannya, maka tentunya perkara yang mungkin tersebut berubah menjadi wajib atau mustahil, dan ini tidak mungkin di terima akal.

Dan sifat jaiz (berkuasa) pada hak Allah ta'ala ialah sifat fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu (melakukan perkara yang mungkin atau meninggalkannya). Dalil sifat jaiznya fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu ialah jika Allah wajib melakukan perkara yang boleh atau wajib meninggalkannya, maka sudah tentu perkara yang mungkin menjadi wajib atau mustahil, dan ini adalah. mustahil untuk diterima.

And the nature of jaiz (authority) in the right of Allah ta'ala is the nature of fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu (doing things that are possible or leaving them). The proof for the jaiznya nature of fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu is that if God is obliged to do things that may or are obligatory to leave him, then of course the things that may turn out to be obligatory or impossible, and this is impossible to accept.


TIJAN (SIFAT WAJIB BAGI RASUL)

و يجب في حق الرسل عليهم الصلاة و السلام الصدق . وضده الكذب . والدليل على ذلك انهم لو كذبوا لكان خبر الله سبحانه وتعالى كاذبا وهو محال .

Dan wajib didalam hak para Rasul sifat shidiq (benar). Dan perlawanannya adalah sifat kidzib (bohong). Dalil atas wajibnya sifat shidiq adalah sesungguhnya kalau saja para Rasul itu berbohong maka tentunya khabar dari Allah ta’ala juga bohong, dan ini tidak mungkin di terima akal.

Dan wajib dalam hak para Rasul untuk menjadi shidiq (benar). Dan rintangannya adalah kidzib (bohong). Dalil sifat wajib shidiq ialah sekiranya para Rasul berdusta maka sudah tentu berita dari Allah ta'ala itu juga dusta, dan ini mustahil diterima akal.

And it is obligatory in the rights of the Apostles to be shidiq (true). And the resistance is kidzib (lie). The proof for the obligatory nature of shidiq is that if the Apostles had lied then of course the news from Allah ta'ala would have been a lie too, and this is impossible for reason to accept.

و يجب في حقهم عليهم الصلاة و السلام الامانة . وضدها الخيانة . والدليل على ذلك انهم لو خانوا بفعل محرم او مكروه لكنا مأمورين بمثل ذلك . ولايصح ان نؤمر بمحرم او مكروه .

Dan wajib didalam hak para Rasul sifat amanah (bisa di percaya). Dan perlawanannya adalah sifat khiyanat (menghianati). Dalil atas wajibnya sifat amanah adalah sesungguhnya kalau para Rasul itu menghianati dengan cara melakukan sesuatu yang di haramkan atau yang di makruhkan maka tentunya kita diperintahkan dengan seperti itu dan tidaklah benar kita di perintahkan dengan keharaman atau kemakruhan.

Dan wajib dalam hak-hak para Rasul untuk dapat dipercaya (amanah). Dan penentangan adalah pengkhianatan (pengkhianatan). Dalil wajibnya amanah ialah jika para Rasul berkhianat dengan melakukan perkara yang dilarang atau dilarang, maka sudah tentu kita diperintahkan begitu dan tidak benar kita diperintahkan melakukan sesuatu yang dilarang atau yang haram.

And it is obligatory in the rights of the Apostles to be trustworthy (trustworthy). And the resistance is treason (betrayal). The evidence for the obligatory nature of trust is that if the Apostles betrayed by doing something that was forbidden or forbidden, then of course we were ordered that way and it is not true that we were ordered to do something forbidden or unlawful.

و يجب في حقهم عليهم الصلاة و السلام تبليغ ما امروا بتبليغه للخلق . وضده كتمان ذلك . والدليل على ذلك انهم لو كتموا شيأ مما امروا بتبليغه لكنا مأمورين بكتمان العلم . ولايصح ان نؤمر به لان كاتم العلم ملعون .

Dan wajib didalam hak para Rasul sifat tabligh (menyampaikan) hal yang di perintahkan untuk di sampaikan. Dan perlawanannya adalah sifat kitman (menyembunyikan hal tersebut). Dalil atas wajibnya sifat tabligh adalah sesungguhnya kalau saja para Rasul itu menyembunyikan hal yang di perintahkan untuk di sampaikan maka tentunya kita diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu dan tidaklah benar kita di perintahkan dengan hal itu, di karenakan orang yang menyembunyikan ilmu itu di laknat.

Dan wajib dalam hak-hak para Rasul mempunyai tabligh (menyampaikan) perkara-perkara yang diperintahkan untuk disampaikan. Dan rintangannya adalah sifat kitman (menyembunyikannya). Dalil wajibnya tabligh ialah sekiranya para Rasul ada menyembunyikan perkara yang diperintahkan untuk disampaikan maka sudah tentu kita diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu dan tidak benar kita diperintahkan untuk melakukannya, kerana orang yang menyembunyikan ilmu. dikutuk.

And it is obligatory in the rights of the Apostles to have tabligh (deliver) things that are ordered to be conveyed. And the resistance is kitman nature (hiding it). The evidence for the obligatory nature of tabligh is that if only the Apostles had hidden things that were ordered to be conveyed then of course we were ordered to hide knowledge and it is not true that we were ordered to do so, because people who hide knowledge are cursed.

و يجب في حقهم عليهم الصلاة و السلام الفطانة وضدها البلادة . والدليل على ذلك انه لو انتفت عنهم الفطانة لما قدروا ان يقيموا حجة على الخصم . وهو محال لأن القرآن دل في مواضع كثيرة على إقامتهم الحجة على الخصم

Dan wajib didalam hak para Rasul sifat fathonah (cerdas). Dan perlawanannya adalah sifat baladah (bodoh). Dalil atas wajibnya sifat fathonah adalah sesungguhnya kalau saja tidak ada kecerdasan dari para Rasul maka tentunya mereka tidak akan mampu menegakkan bukti kebenaran untuk mengalahkan musuh. Dan ini tidak di terima akal, di karenakan al Qur’an menunjukan pada banyak tempat atas bukti penegakankebenaran oleh mereka atas musuh-musuhnya.

Dan wajib dalam hak para Rasul untuk menjadi fathonah (berakal). Dan penentangannya adalah baladah (kebodohan). Dalil wajibnya fathonah ialah jika tidak ada kepandaian dari para Rasul, sudah tentu mereka tidak akan dapat menetapkan bukti kebenaran untuk mengalahkan musuh. Dan ini tidak boleh diterima, kerana Al-Quran menunjukkan di banyak tempat bukti mereka menegakkan kebenaran terhadap musuh mereka.

And it is obligatory in the rights of the Apostles to be fathonah (intelligent). And the resistance is baladah (stupidity). The proof for the obligatory nature of fathonah is that if there were no intelligence from the Apostles, then of course they would not be able to establish evidence of truth to defeat the enemy. And this is unacceptable, because the Qur'an shows in many places the evidence of their upholding the truth against their enemies.


TIJAN AD DARORY ( SIFAT JAIZ BAGI RASUL ALLAH SWT. / NATURE OF JAIZ FOR THE RASUL OF GOD SWT. )

والجائز في حقهم عليهم الصلاة و السلام الاعراض البشرية التي لاتؤدي الى نقص في مراتبهم العلية كالمرض ونحوه والدليل على ذلك مشاهدتها بهم عليهم الصلاة و السلام .

Dan sifat jaiz didalam hak para Rasul adalah sifat al a’rodlul basyariyah (tabiat kemanusian) yang tidak mendatangkan pada kekurangan didalam martabat mereka yang luhur contohnya sakit atau lainnya. Dalil atas jaiznya sifat al a’rodlul basyariyah ialah fakta terjadinya sifat tersebut pada mereka alaihimus salam.

Dan sifat jaiz pada hak-hak Rasul ialah sifat al a'rodlul basyariyah (sifat manusia) yang tidak membawa kepada kekurangan pada martabat mereka yang mulia, contohnya sakit atau lain-lain. Dalil sifat jaiznya al a'rodlul basyariyah ialah sifat ini berlaku pada mereka, alaihimus salam.

And the nature of jaiz in the rights of the Apostles is the nature of al a'rodlul basyariyah (human nature) which does not lead to deficiencies in their noble dignity, for example illness or others. The proof for the jaiznya nature of al a'rodlul basyariyah is the fact that this trait occurs in them, alaihimus salam.


TIJAN ADDARORY (KETURUNAN NABI SAW. DARI JALUR AYAH)

{ خاتمة } يجب على الشخص ان يعرف نسبه صلى الله عليه وسلم من جهة ابيه ومن جهة امه

{Penutup} Wajib bagi setiap orang mengetahui nasab (keturunan) beliau Saw. dari jalur ayah dan ibunya.

{Penutup} Wajib bagi setiap orang mengetahui nasabnya (keturunan) Saw. dari jalan ayah dan ibunya.

{Closing} It is obligatory for everyone to know his lineage (descendants) Saw. from the path of his father and mother.

 فاما نسبه صلى الله عليه وسلم من جهة ابيه فهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن حزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

Adapun jalur keturunan beliau Saw. dari jalur ayahnya yaitu:

1.    Junjunan kita Nabi Muhammad Saw. putra Sayyid   Abdullah

2.    Sayyid Abdullah putra Sayyid Abdul Mutholib

3.    Sayyid Abdul Mutholib putra Sayyid Hasyim

4.    Sayyid Hasyim putra Sayyid Abdu manaf

5.    Sayyid Abdu manaf putra Sayyid Qusyoy

6.    Sayyid Qusyoy putra Sayyid Kilab

7.    Sayyid Kilab putra Sayyid Murroh

8.    Sayyid Murroh putra Sayyid Ka’ab

9.    Sayyid Ka’ab putra Sayyid Lu’ay

10. Sayyid Lu’ay putra Sayyid Ghalib

11. Sayyid Ghalib putra Sayyid Fihr

12. Sayyid Fihr putra Sayyid Malik

13. Sayyid Malik putra Sayyid Nadlor

14. Sayyid Nadlor putra Sayyid Kinanah

15. Sayyid Kinanah putra Sayyid Huzaimah

16. Sayyid Huzaimah putra Sayyid Mudrikah

17. Sayyid Mudrikah putra Sayyid Ilyas

18. Sayyid Ilyas putra Sayyid Mudlor

19. Sayyid Mudlor putra Sayyid Nizar

20. Sayyid Nizar putra Sayyid Ma’ad

21. Sayyid Ma’ad putra Sayyid Adnan

Adapun nasabnya, Saw. dari jalan ayahnya, yaitu:

1. Junjunan kita Nabi Muhammad SAW. anak Sayyid Abdullah

2. Sayyid Abdullah dan Sayyid Abdul Mutholib

3. Sayyid Abdul Mutholib dan Sayyid Hasyim

4. Sayyid Hasyim dan Sayyid Abdu Manaf

5. Sayyid Abdu manaf dan Sayyid Qusyoy

6. Sayyid Qusyoy anak Sayyid Kilab

7. Sayyid Kilab anak Sayyid Murroh

8. Sayyid Murroh anak Sayyid Ka'ab

9. Sayyid Ka'ab anak Sayyid Lu'ay

10. Sayyid Lu'ay anak Sayyid Ghalib

11. Sayyid Ghalib anak Sayyid Fihr

12. Sayyid Fihr anak Sayyid Malik

13. Sayyid Malik dan Sayyid Nadlor

14. Sayyid Nadlor dan Sayyid Kinanah

15. Sayyid Kinanah dan Sayyid Huzaimah

16. Sayyid Huzaimah dan Sayyid Mudrikah

17. Sayyid Mudrikah dan Sayyid Ilyas

18. Sayyid Ilyas anak Sayyid Mudlor

19. Sayyid Mudlor anak Sayyid Nizar

20. Sayyid Nizar anak Sayyid Ma'ad

21. Sayyid Ma'ad anak Sayyid Adnan

As for his lineage, Saw. from his father's path, namely:

1. Our Junjunan Prophet Muhammad SAW. son of Sayyid Abdullah

2. Sayyid Abdullah son of Sayyid Abdul Mutholib

3. Sayyid Abdul Mutholib son of Sayyid Hashim

4. Sayyid Hasyim son of Sayyid Abdu Manaf

5. Sayyid Abdu manaf son of Sayyid Qusyoy

6. Sayyid Qusyoy son of Sayyid Kilab

7. Sayyid Kilab son of Sayyid Murroh

8. Sayyid Murroh son of Sayyid Ka'ab

9. Sayyid Ka'ab son of Sayyid Lu'ay

10. Sayyid Lu'ay son of Sayyid Ghalib

11. Sayyid Ghalib son of Sayyid Fihr

12. Sayyid Fihr son of Sayyid Malik

13. Sayyid Malik son of Sayyid Nadlor

14. Sayyid Nadlor son of Sayyid Kinanah

15. Sayyid Kinanah son of Sayyid Huzaimah

16. Sayyid Huzaimah son of Sayyid Mudrikah

17. Sayyid Mudrikah son of Sayyid Ilyas

18. Sayyid Ilyas son of Sayyid Mudlor

19. Sayyid Mudlor son of Sayyid Nizar

20. Sayyid Nizar son of Sayyid Ma'ad

21. Sayyid Ma'ad son of Sayyid Adnan


 وليس فيما بعده الى آدم عليه الصلاة والسلام طريق صحيح فيما ينقل .

Dan tidak ada setelahnya Sayyid Adnan sampai Nabi Adam as. riwayat shahih yang diriwayatkan.

Dan tidak ada selepas Sayyid Adnan sehingga Nabi Adam. riwayat sahih yang diriwayatkan.

And there was no after Sayyid Adnan until Prophet Adam. authentic narrated narration.


TIJAN AD DARORY (JALUR KETURUNAN NABI SAW. DARI JALUR IBU)

واما نسبه صلى الله عليه وسلم من جهة امه فهو سيدنا محمد بن آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب , فتجتمع معه صلى الله عليه وسلم في جده كلاب.

Adapun jalur keturunan beliau Saw. dari jalur ibu yaitu:

1.    Junjunan kita Nabi Muhammad Saw. putra Sayyidah Aminah

2.    Sayidah Aminah putri Sayyid Wahab

3.    Sayyid Wahab putra Sayyid Abdul Manaf

4.    Sayyid Abdul Manaf putra Sayyid Zuhroh

5.    Sayyid Zuhroh putra Sayyid Kilab

Maka berkumpullah nasabnya ibu dengan beliau pada kakeknya yaitu Sayyid kilab.


Adapun nasabnya, Saw. daripada garis ibu, iaitu:

1. Junjunan kita Nabi Muhammad SAW. Anak Sayyidah Aminah

2. Sayidah Aminah binti Sayyid Wahab

3. Sayyid Wahab dan Sayyid Abdul Manaf

4. Sayyid Abdul Manaf dan Sayyid Zuhroh

5. Sayyid Zuhroh dan Sayyid Kilab

Maka dihimpunkan nasab antara ibunya dan dia dengan datuknya, Sayyid Kilab.


As for his lineage, Saw. from the mother line, namely:

1. Our Junjunan Prophet Muhammad SAW. Sayyidah Aminah's son

2. Sayidah Aminah daughter of Sayyid Wahab

3. Sayyid Wahab son of Sayyid Abdul Manaf

4. Sayyid Abdul Manaf son of Sayyid Zuhroh

5. Sayyid Zuhroh son of Sayyid Kilab

So the lineage between the mother and him gathered with his grandfather, Sayyid Kilab.


TIZAN AD DARORY بحيرة النبي Telaga Nabi

ومما يجب ايضا ان يعلم ان له حوضا وانه صلى الله عليه وسلم يشفع في فصل القضاء وهذه الشفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم .

Juga termasuk hal yang wajib yaitu mengetahui bahwa sesungguhnya Rasulallah Saw. memiliki telaga, dan sesungguhnya beliau memberikan syafaat dalam keputusan hukuman dan syafaat ini khusus bagi beliau.

Wajib juga mengetahui bahawa Rasulullah (S.A.W.) adalah mempunyai telaga, dan sesungguhnya dia memberi syafaat dalam keputusan hukuman dan syafaat ini khusus untuknya.

It is also obligatory to know that the Messenger of Allah (S.A.W.) has a lake, and verily he intercedes in the decision of punishment and this intercession is especially for him.


TIJAN adarory (PARA RASUL/THE APOSTLES)

 ومما يجب ايضا ان يعرف الرسل المذكورين في القرآن تفصيلا . وأما غيرهم فيجب عليه ان يعرفهم اجمالا

Juga termasuk hal yang wajib yaitu mengenal para Rasul yang di sebutkan dalam al Qur’an secara terperinci. Sedangkan yang selain itu maka wajib mengenalnya secara keseluruhan.

Wajib juga mengetahui Rasul-rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran secara terperinci. Sedangkan selain itu wajib mengetahuinya secara menyeluruh.

It is also obligatory to know the Apostles mentioned in the Qur'an in detail. While other than that, it is mandatory to know it in its entirety.

وقد نظم بعضهم الانبياء الذين تجب معرفتهم تفصيلا فقال :

{ حتم على كل ذي تكليف معرفة  *  بأنبياء على التفصيل قد علموا }

{ في تلك حجتنا منهم ثمانــــــــــــية*  من بعد عشر ويبقى سبعة وهم }

{ ادريس هود شعيب صالح وكذا  *  ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا} .

Sebagian ulama merangkai nadzaman nama para Nabi yang wajib diketahui secara terperinci , maka berkata { Wajib bagi setiap yang mukalaf mengetahui * pada para Nabi secara terperinci yang di ketahui } { dalam hujjah kita (al qur’an)  diantaranya ada delapan * setelah sepuluh dan tersisa tujuh, mereka adalah } { Idris, Hud, Syu’aib, Sholeh dan demikian juga * Dzul kifli, Adam, dan mereka di akhiri dengan Nabi yang terpilih }

Sebahagian ulama merangkaikan nama-nama Nabi yang wajib diketahui secara terperinci, kemudian berkata { Wajib bagi setiap mualaf mengetahui * tentang Nabi secara terperinci yang diketahui } { dalam keterangan kami (al qur'an) tentang mereka di sana. adalah lapan * selepas sepuluh dan baki tujuh, mereka } { Idris, Hud, Syu'aib, Sholeh dan begitu juga * Dzulkifli, Adam, dan mereka berakhir dengan Nabi pilihan}

Some scholars string together the names of the Prophets that must be known in detail, then say { It is mandatory for every convert to know * on the Prophets in detail that is known } { in our evidence (al qur'an) of them there are eight * after ten and remaining seven, they are } { Idris, Hud, Shu'aib, Sholeh and likewise * Dhul kifli, Adam, and they end with the chosen Prophet }